Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Årsmötet hålles varje år i klubbhuset mellan den 15/2 – 15/3.

Årsmötet hålles en lördag och oftast kort före den 15/3 och mötesstart brukar vara ca 16.00.

Förutom årsmötesförhandlingar delas i förekommande fall förtjänsttecken ut i samband med mötet.

Efter mötet har vi en Pub-afton som brukar vara välbesökt och USS bjuder på förtäring.

Förslag till dagordning

§1. Mötets öppnande.
§2. Upprop och fastställande av röstlängd.
§3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
§4. Fastställande av dagordning.
§5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
§6. Val av opartisk ordförande att leda förhandlingarna under punkterna 7, 8 och 9.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
§10. Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
§11. Fastställande av medlemsavgifter.
§12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret samt övriga avgifter.
§13. Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda samt övriga ersättningar.
§14. Val.
  a) Val av ledamöter till styrelsen.
  b) Val av ledamöter till kappseglingssektionen.
  c) Val av ledamöter till ungdomssektionen.
  d) Val av 2 revisorer jämte suppleanter. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  e) Val av ledamöter till Ali Ekblads minnesfond.
  f) Val till övriga förtroendeposter.
  g) Val av 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en ska vara sammankallande.
§15. Beslut om firmatecknare.
§16. Föregående punkt justeras.
§17. Meddelande från veteranskepparna om två representanter.
§18. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem, minst 21 dagar före mötet.
(Dock ska förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet.)
§19. Övriga frågor.
§20. Mötets avslutande.
Uppdaterad: 08 JUN 2016 07:20 Skribent: Tommy Gustavsson

Postadress:
Upsala Segel Sällskap
Skarholmsvägen 2
75653 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018 - 32 06 59
E-post: This is a mailto link

Se all info

svenskasjo_250x360_josefin_ssf